Milestones

Milestone

Heliport is groen!

15 december 2020

Het project Heliport Groen is klaar! Het binnenterrein is veranderd in een mooi groen, bloemrijk en klimaatbestendig gebied. Lees verder in het nieuwsbericht.

Milestone

Werkzaamheden riool Vijverhofstraat gestart

30 oktober 2020

De werkzaamheden in de Vijverhofstraat zijn gestart. Het riool wordt vervangen en daarnaast wordt een hemelwaterriool en een waterbergingsysteem aangebracht.

Milestone

Aanleg groen binnenterrein Heliport gestart

18 mei 2020

18 mei 2020 is de aanleg van een groen binnenterrein in Heliport gestart. Het terrein krijgt niet alleen een groene make-over, ook komt er meer speelruimte en een waterberging. De werkzaamheden worden gecombineerd met al geplande werkzaamheden: de vervanging van het riool in de wijk. Ook worden de regenpijpen op het binnenterrein afgekoppeld van de riolering, als onderdeel van een klimaatbestendige wijk.

 

Milestone

Eerste drijvende woningen in Nassauhaven

15 april 2020

15 april zijn zes Havenlofts in de Nassauhaven geplaatst. Het zijn de eerste zes waterwoningen van de achttien die totaal dit jaar in de Nassauhaven komen. De duurzame, drijvende woningen in de haven zijn extra bijzonder omdat deze meebewegen met eb en vloed.

Lees verder in het nieuwsbericht.

Foto: Hielke Grootendorst

Milestone

GETIJDENPARK: oever Nassauhaven klaar

3 juli 2019

De Nassauhaven verandert in een plek met drijvende woningen en een natuurvriendelijke oever. Op 3 juli is de oever klaar en worden de meerpalen geslagen voor achttien Havenlofts. Dit feestelijke moment wordt gevierd met bewoners uit de buurt en de toekomstige bewoners van de Havenlofts.

Lees verder in het nieuwsbericht.

Milestone

Laatste planten natuurlijke oever Nassauhaven

24 april 2019

Begin deze zomer worden de laatste planten in de natuurlijkvriendelijke oever gepland. De eerder geplaatste beplanting is in 2018 aangebracht op het stuk tussen de twee bruggen. Allemaal planten die goed tegen de werking van eb en vloed en brak water kunnen. Onder toezicht van de gemeentelijke stadsecoloog is geconstateerd dat deze plantjes goed aanslaan.

Milestone

Laatste beplanting Nassauhaven

24 april 2019

Zomer 2019 worden de laatste planten in de natuurlijkvriendelijke oever in de Nassauhaven gepland. De eerder geplaatste beplanting is in 2018 aangebracht op het stuk tussen de twee
bruggen. Allemaal planten die goed tegen de werking van eb en vloed en brak water kunnen. Onder toezicht van de gemeentelijke stadsecoloog is geconstateerd dat deze plantjes goed aanslaan

Milestone

Cooperation ZoHo

7 december 2018

How to go from a…

Milestone

GETIJDENPARK: De paling is terug!

11 augustus 2018

Het water in de Nassauhaven wordt regelmatig gemonitord. Hierbij zijn zowel jonge én oude palingen gevonden. Dat betekent dat ze zich thuis voelen in Nassauhaven. Straks wordt dat nog beter, als de stenige oever is omgevormd tot een groene oase van oever- en waterplanten, waar glasaal en paling voedsel en beschutting vinden. De Nassauhaven biedt ze nu en straks een veilige en prettige thuishaven.

Milestone

Nieuwe planten getijdenpark Nassauhaven

1 juni 2018

Er zijn nieuwe planten geplaatst op de oever tussen de twee bruggen. Het gaat om de volgende planten: gestreepte witbol, heelblaadjes, heen-of zeebies, mattenbies, gele lis, watermunt, ruige en echte koekoeksbloem. Allemaal planten die goed tegen de werkingvan eb en vloed en brak water kunnen.

Milestone

ZOHO: de regentuin werkt!

16 april 2018

De regentuin vormt een groene oase in een stenig gebied. Om het rioleringssysteem in deze dichtbebouwde wijk te ontlasten, wordt in de regentuin hemelwater opgevangen en vertraagd afgevoerd. Het regenwater dat in de tuin en op het dak van de Hofbogen valt wordt opgevangen in een verdiept deel in de tuin en zo ontstaat een tijdelijke vijver. Dankzij het groen kan het water daarna langzaam de grond in zakken. Ook wordt een deel van de regen van het Hofbogen-dak opgevangen in slimme regentonnen in de vorm van de letters ZOHO. Het water in de regentonnen wordt in droge tijden vertraagd afgegeven aan de tuin.

In dit filmpje is te zien hoe het regenwater van het dak van de Hofbogen naar de Regentuin wordt geleid.

Milestone

Installatie interactieve SMART regentonnen ZoHo

28 februari 2018

De  dragen bij aan de oplossing voor hevige regenbuien. Ze zijn regenwaterbuffer en uithangbord voor de wijk ineen. Het regenwater van het dak van de Hofbogen wordt naar de Zohoregeletters (ontworpen door Studio Bas Sala) geleid en komt zo niet in het riool. Het slimme systeem in de letters kijkt via internet naar de weersvoorspelling. Indien een zware bui in aantocht is laten de letters water los in de omliggende tuin en creëert zo buffercapaciteit voor de komende regenbui. Zo ontlasten we het riool. Lees meer op de website van Bas Sala.

Afbeelding van Studio Bas Sala

Afbeelding van Studio Bas Sala

Milestone

Start aanleg getijdenoever Nassauhaven

15 januari 2018

Begin januari startten in de Nassauhaven de baggerwerkzaamhedenom de haven uit te diepen. Deze werkzaamheden zijn nodig om een stabiele onderlaag (stabiliteitsbed) voor de natuurvriendelijke oever te leggen in de eerste fase. In april en mei startende werkzaamheden op de kade. Aan de kant van de Nassauhaven waar de drijvende woningen komen, gaan Stedin en Evides aan de slag met het plaatsen van kabels en leidingen.

Milestone

ZOHO: slimme regentonnen zijn geplaatst

11 januari 2018

De ZOHO regentonnen zijn geplaatst! Het regenwater van het dak van de Hofbogen wordt naar de letters geleid en komt zo niet in het riool. Het slimme systeem in de letters kijkt via internet naar de weersvoorspelling. Indien een zware bui in aantocht is laat het zijn water los in de omliggende tuin en creëert buffercapaciteit voor de komende regenbui. Tijdens lange periodes van droogte houdt het juist water vast om het omliggende groen van water te voorzien.

Milestone

Intentieverklaring Getijdenpark

16 maart 2016

Milestone

Samenwerking ZoHo vastgelegd in woord en beeld

30 januari 2016

Hoe ga je van beleidsplan, via ideeën en plannen naar fysieke realisatie met een breed scala aan stakeholders.
Bekijk dit enthousiasmerende en persoonlijk beelddocument.