Projectomschrijving

DOELSTELLINGEN

Het LIFE URBAN ADAPT project wil bijdragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering in de stad. Om op een zo groot mogelijke schaal klimaatmaatregelen te realiseren is samenwerking noodzakelijk tussen gemeente, bewoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties. Het project demonstreert daarom twee innovatieve participatieve aanpakken, in twee heel verschillende stedelijke omgevingen. Het demonstratieproject Getijdenpark gaat over het natuurvriendelijker, en daarmee klimaatbestendiger, maken van de Nieuwe Maas (Mallegat en Nassauhaven) en richt zich op samenwerking met institutionele partijen. Het Zomerhofkwartier is een wijk in het centrum van de stad en is gericht op samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het LIFE URBAN ADAPT project gaat de aanpak in deze twee demonstratieprojecten toegankelijk maken voor andere steden. Zij kunnen deze kennis toepasbaar maken voor de specifieke context van hun stad.

ACHTERGROND

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten. De Rotterdamse adaptatiestrategie zet de koers uit waarlangs Rotterdam zich wil aanpassen aan de veranderingen van het klimaat en laat zien hoe bewoners, bedrijven en stad maximaal kunnen meeprofiteren. Meer informatie over de Rotterdamse adaptatiestrategie vindt u hier.

Ook wereldwijd zorgt klimaatverandering voor serieuze problemen in steden.

  1. Verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende water zeespiegel
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door het UHI worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd. Bouwkundige maatregelen en meer groen in de stad verminderen het UHI.
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda.

Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaat adaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE-URBAN ADAPT wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen.